News & Events from NBC

Displaying from 1 to 5 of 284 news.

Xác định rõ nhiệm vụ nhằm phát huy tính xung kích của tổ chức đoàn

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Giám Đốc các đơn vị cùng BCH Đoàn Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Tổng Công ty May Nhà...

Date posted: 05/10/2020

Promote activities to care for employees

In the context of the economy strongly influenced by Covid -19, especially the textile and garment industry, NBC has always promoted meaningful and practical activities towards employees.

Date posted: 30/08/2020

NBC identifies plans and solutions for the new normal period

On July 13, Nha Be Garment Joint Stock Corporation - NBC organized the Conference program to review the first 6 months of the year and set out tasks and development plans for the remaining 6 months of 2020 and orientations for 2021.

Date posted: 14/07/2020

Take care of labor health

Taking care of employees is the most important resource. Therefore, for Nha Be Garment Corporation - NBC always pays attention to taking care of the spiritual and material life for employees.

Date posted: 07/07/2020

Nha Be Garment Joint Stock Corporation successfully organized the XIV Party Congress - tenure 2020-2025

In the morning of June 19, 2020, at the headquarters, Nha Be Garment Joint Stock Corporation - NBC successfully organized the XIV 14th Party Congress of the 2020-2025 term, the congress passed many activities. important as well as determining strategic vision, direction and development goals in the future.

Date posted: 20/06/2020