TRUNG TÂM THỜI TRANG NOVELTY TUYỂN DỤNG

NHÂN VIÊN KINH DOANH THỜI TRANG

Ngày đăng: 23/06/2022

NBC TUYỂN DỤNG 2022

NHÂN VIÊN XẾP VẢI (VĂN PHÒNG KHO)

Ngày đăng: 23/06/2022

NBC TUYỂN DỤNG 2022

NHÂN VIÊN BỐC XẾP ( VĂN PHÒNG KHO)

Ngày đăng: 23/06/2022

NBC TUYỂN DỤNG 2022

NHÂN VIÊN GIAO NHẬN

Ngày đăng: 23/06/2022

NBC TUYỂN DỤNG 2022

NHÂN VIÊN VIẾT QUY TRÌNH

Ngày đăng: 23/06/2022