Thông tin tuyển dụng FOB - 2012

Thông báo tuyển dụng nhân sự bộ phận FOB thuộc Tổng Công Ty CP May Nhà Bè:

Ngày đăng: 02/08/2012


Thông báo thay đổi thành viên HĐQT

Thông báo về việc thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ngày đăng: 10/07/2012


Thông báo trả cổ tức năm 2011

Thông báo trả cổ tức năm 2011

Ngày đăng: 06/04/2012


Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2012

Ngày đăng: 23/03/2012


NBC conducted "Criticism and self-criticism" under Central Resolution 4

Last 25 December 2012, under the direction of the Party Committee, Central Business Sector's Party Committee (CESPC) in Ho Chi Minh City, Nha Be Garment Corporation’s Party Committee held a conference with the topic of "suggestions, criticism and self-criticism on Party building” under Central Resolution...

Ngày đăng: 26/12/2012