NBC đã là một công ty đại chúng? Nếu đúng thì NBC đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào thời điểm nào? Tổng số cổ đông vào thời điểm 31/12/2008.

05/10/2023

Căn cứ theo định nghĩa của Luật Chứng khoán thì NBC là một công ty đại chúng. NBC đã hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 10/2007. Tổng số cổ đông vào ngày 31/12/2008 là 456.

Other News