Ngoài cổ phần phổ thông, NBC còn những loại cổ phần nào khác? Nếu có thì số lượng từng loại cổ phần đang lưu hành?

05/10/2023

Hiện nay NBC chỉ lưu hành một loại cổ phần là cổ phần phổ thông với tổng số lượng là 14 triệu cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 140 tỷ VNĐ.

Other News