Tôi có thể theo dõi giá chuyển nhượng cổ phần NBC qua những kênh nào?

05/10/2023

Do cổ phiếu của NBC chưa được lưu ký và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán nên không có kênh chính thức xác định giá chuyển nhượng. Cổ đông có thể tham khảo qua các giao dịch OTC hoặc tin tức trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

Other News