Vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC tại thời điểm 31/12/2008?

05/10/2023

Vào ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2008, vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC là 140 tỷ VNĐ.

Other News