2024

Năm
01/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP Tổng Số Cổ Đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 05/02/2024, sở hữu 19.110.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công Ty May Nhà Bè – […]