CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

01/03/2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP

Tổng Số Cổ Đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 05/02/2024, sở hữu 19.110.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công Ty May Nhà Bè – CTCP

Vào Lúc 9:30 Ngày 01/03/2024, tại hội trường Tổng Công Ty CP May Nhà Bè đã diễn ra chương trình Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2024, số lượng đại biểu tham dự Đại Hội gồm 20 Cổ Đông và đại diện Cổ Đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 18.427.127 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,43% tổng số Cổ Phần có quyền biểu quyết của công ty

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo thay mặt BTC trình bày quy chế làm việc của Đại Hội 

Tại Đại Hội Ông Phạm Phú Cường – Chủ Tịch HĐQT đã trình bày chương trình Đại Hội và nội dung tờ trình số 01/TTr-MNB về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP)

Đại Hội Biểu Quyết 

NBC Media