ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP 2023

04/07/2023

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY MAY NHÀ BÈ – CTCP 2023

Ngày 30/6 Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp tại Tổng Công ty Cổ Phần May Nhà Bè

Đại hội đã thực hiện các báo cáo về tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2022, báo cáo tài chính của Ban kiểm soát và các hoạt động của nhiệm kì IV (2018 – 2022)

Bắt đầu 2023 gian đoạn nhiệm kỳ V bắt đầu (2023 – 2027), HĐQT cũng đã đưa ra định hướng chiến lược cho giai đoạn mới. Dựa trên 6 tháng đầu năm đã qua tình hình thị trường may mặc cực kì khó khăn đặc biệt là nhu cầu thế giới thay đổi liên tục, nhưng với tầm nhìn và những chiến lược bám sát với thực tế nhất. HĐQT, ban lãnh đạo đã đưa ra được những giải pháp hiệu quả, trong đó các kế hoạch mở rộng thị trường, thâm nhập sâu rộng hơn tại các thị trường chủ lực song hành cùng sự đầu tư trong công tác cải tiến sản xuất, đầu tư về công nghệ, số hóa quản trị, đặc biệt giữ vững chất lượng là các yếu tố cốt lõi của NBC.

Thông qua Đại Hội Cổ Đông lần này, HĐQT cũng đã bầu thêm thành viên mới để củng cố thêm sức mạnh,  tạo thêm được niềm tin cho toàn bộ cổ đông đồng hành cùng NBC, xây dựng nhiều chương trình, chiến lược hành động sáng tạo, đoàn kết, thống nhất của toàn thể CB-CNV NBC nhằm phát huy sức mạnh nội lực to lớn giúp NBC hoàn thành tốt những mục tiêu đặt ra trong nhiệm kì mới.

#Daihoicodong2023 #NBC #Maynhabe

 

Một số hình ảnh tại Đại hội cổ đông NBC 2023

 

(Toàn cảnh đại hội)

 

(Ban thư ký)

 

 

(Đại hội biểu quyết)

(Ban Kiểm Soát Báo Cáo)

(Ban Kiểm Soát Nhiệm Kỳ V)

 

(Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Kỳ V)