Phát triển bền vững

Phát Triển bền vững luôn là mục tiêu quan trọng thể hiện được tầm nhìn và các giá trị cốt lõi của công ty. Là một nhà sản xuất, chúng tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển bền vững gắn liền với việc phát triển của chính doanh nghiệp và cộng đồng. Không chỉ là những cam kết hoặc tuân thủ trong lĩnh vực may mặc thời trang mà phát triển bền vững còn đặt ra nhiều thách thức đối với NBC trong trách nhiệm gắn liền với xã hội, trách nhiệm “xanh hóa” trong sản xuất dệt may.

Định hướng phát triển bền vững tại NBC dựa trên 4 yếu tố trụ cột: Con người làm nền tảng, sản phẩm tái chế, hỗ trợ cộng đồng & phát triển kinh tế địa phương, bảo vệ môi trường

1. ĐẢM BẢO TRUNG HÒA KHÍ HẬU

– Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng tại tất cả các nhà máy.

– Chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo cho quá trình sản xuất.

– Bù đắp lượng khí thải carbon còn lại thông qua các chương trình bù đắp carbon đã được xác minh.

2. MINH BẠCH TOÀN DIỆN

– Thiết lập chương trình minh bạch toàn diện về chuỗi cung ứng.

– Sử dụng blockchain hoặc các công nghệ tương tự để theo dõi hành trình của nguyên liệu thô từ nguồn đến sản xuất.

– Thường xuyên công bố các báo cáo bền vững nêu chi tiết các tác động môi trường và xã hội.

3. Nguyên liệu thô được chứng nhận bền vững

– Chỉ cung cấp các nguyên liệu thô được chứng nhận bền vững, chẳng hạn như bông hữu cơ, polyester tái chế và sợi được thu hoạch có trách nhiệm.

– Hợp tác với các nhà cung cấp cam kết thực hành thân thiện với môi trường và tìm nguồn cung ứng có đạo đức.

4. Nâng cao trách nhiệm xã hội

– Thực hiện chính sách lương đủ sống công bằng cho mọi người lao động, đảm bảo mức sống xứng đáng.

– Ưu tiên bình đẳng giới bằng cách thúc đẩy các cơ hội bình đẳng và giải quyết khoảng cách về lương theo giới.

– Xây dựng các chương trình gắn kết cộng đồng để hỗ trợ phát triển địa phương.

5. Đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên

– Tiến hành các chương trình đào tạo để giáo dục nhân viên về các hoạt động bền vững và tầm quan trọng của vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu bền vững của chúng tôi.

6. Hợp tác và chứng nhận

– Hợp tác với các tổ chức trong ngành, tổ chức phi chính phủ và tổ chức chứng nhận để luôn tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ tốt nhất.

– Theo đuổi các chứng chỉ được công nhận về cả trách nhiệm môi trường và xã hội.

7. Cải tiến liên tục

– Thường xuyên đánh giá và đánh giá lại các sáng kiến bền vững của chúng tôi để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

– Khuyến khích sự đổi mới trong công ty để có quy trình sản xuất bền vững hơn.

8. Nâng cao nhận thức người tiêu dùng

– Xây dựng các chiến dịch nâng cao nhận thức người tiêu dùng về tầm quan trọng của việc hỗ trợ các thương hiệu bền vững và có trách nhiệm với xã hội.

– Cung cấp thông tin trên nhãn sản phẩm liên quan đến các thuộc tính môi trường và xã hội của sản phẩm của chúng tôi.