Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.

05/10/2023

Tổng công ty CP May Nhà Bè (NBC) được tổ chức theo mô hình đầy đủ về quản trị doanh nghiệp của một công ty cổ phần đại chúng. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) là cơ chế với quyền quyết định những vấn đề quan trọng nhất.

ĐHCĐ bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát với trách nhiệm hoạch định, quản lý và giám sát hoạt động của NBC. HĐQT bổ nhiệm Ban Tổng giám đốc trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị thành viên của NBC được tổ chức tương tự. Đối với phần vốn của mình, NBC đều cử người đại diện và đảm nhiệm các vị trí then chốt.

Tin tức khác