Mô hình tổ chức

 

 

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát

Mời xem trang Cơ cấu quản trị và điều hành thuộc mục Quan hệ cổ đông

 

Khối sản xuất may mặc

Các đơn vị sản xuất

  • Khu I
  • Khu II
  • Khu III
  • Khu IV
  • XN May Bình Phát
  • XN May Bảo Lộc
  • XN May Kontum

Văn phòng Tổng công ty