Chuẩn mực trình bày văn bản

Ngày đăng: 25/10/2010

 

Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ban hành ngày 06 tháng 5 năm 2005:

- Hướng dẫn trình bày văn bản.

- Mẫu đăng ký phòng họp.

- Mẫu giấy mời họp.

- Mẫu chương trình.

- Mẫu quyết định.

- Mẫu thông báo.

- Mẫu công văn.

- Mẫu báo cáo.

- Mẫu qui định.

- Mẫu tờ trình.

 

 

Tin khác