Trợ giúp cổ đông

 

Câu hỏi thường gặp

 
» Tổng quan, Cổ phần
» Quy trình, thủ tục
» Liên lạc với NBC
» Đặt câu hỏi
  • Vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC tại thời điểm 31/12/2008?
  • Vào ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2008, vốn điều lệ và vốn điều lệ thực góp của NBC là 140 tỷ VNĐ.
  • Ngoài cổ phần phổ thông, NBC còn những loại cổ phần nào khác? Nếu có thì số lượng từng loại cổ phần đang lưu hành?
  • Hiện nay NBC chỉ lưu hành một loại cổ phần là cổ phần phổ thông với tổng số lượng là 14 triệu cổ phần tương ứng với vốn điều lệ 140 tỷ VNĐ.
  • NBC đã là một công ty đại chúng? Nếu đúng thì NBC đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN vào thời điểm nào? Tổng số cổ đông vào thời điểm 31/12/2008.
  • Căn cứ theo định nghĩa của Luật Chứng khoán thì NBC là một công ty đại chúng. NBC đã hoàn tất các thủ tục đăng ký công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào tháng 10/2007. Tổng số cổ đông vào ngày 31/12/2008 là 456.
  • Chứng khoán (cổ phiếu) của NBC đã được lưu ký tập trung hay chưa?
  • Cổ phiếu của NBC hiện chưa được lưu ký tập trung.
  • Tôi có thể theo dõi giá chuyển nhượng cổ phần NBC qua những kênh nào?
  • Do cổ phiếu của NBC chưa được lưu ký và giao dịch tại các sở giao dịch chứng khoán nên không có kênh chính thức xác định giá chuyển nhượng. Cổ đông có thể tham khảo qua các giao dịch OTC hoặc tin tức trên một số phương tiện thông tin đại chúng.