DANH SÁCH XƯỞNG ĐÁNH GIÁ     Tải về

 

CÁC XÍ NGHIỆP TRỰC THUỘC:

1. KHU A

 • Kohl's (Motives)

 • PVH (Motives, KT Group)

 • Walmart (KT Group)

 • Macy's (Motives)

 • JC Penney (FOB Div …)

 • Sanmar (Triam)

 • Sean John (Motives)

 • Levis (KT Group)

 • Bon-ton (Motives)

 • Express (Motives)

 • Hudson Bay (Trybus)

 • APG (FOB Div)

 • Reitmans (Grosso Moda)

 • Grosso Moda (Other Buyers) (Grosso Moda)

 • H&M (FOB Div)

 • Primark (FOB Div)

 • Arcadia (FOB Div)

 • We Fashion (FOB Div)

 • Next (Motives)

 • River Island (FOB Div)

 • Matalan (FOB Div)

 • Debenhams (FOB Div)

 • Tham gia: Better Work, TNXH (2/2021) FA (3/2021), FSA (8/2021), BSCI, Amber, SMETA, ICS, ISO 9001 (Chất lượng), GRS (Tái chế), FDA, BCI (Better Cotton Intitives)                                            

2. XN MAY BÌNH PHÁT

 • H&M (FOB Div)

3. XN MAY BẢO LỘC

 • Walmart (Carmel)

 • Primark (Carmel)

 • Arcadia (Carmel)

 • Tham gia: George, SMETA, BSCI

4. XN MAY KONTUM 

 • Express (Motives)

 • Chico's (We Connor (FOB))

 • APG (FOB Div)

 • Forever New (QRI)

 • Grosso Moda (Other Buyers) (Grosso Moda)

 • H&M (FOB Div)

 • Arcadia (FOB Div., QRI)

 • Mango (Phòng KDTT (trực tiếp))

 • River Island (FOB Div)

 • Matalan (FOB Div)

 • ASOS (QRI)

 • Dunnes (QRI)

 • French Connection(FCUK) (Just Jammie (TTTM NB))

 • Debenhams (FOB Div)

 • Tham gia: Amber, SMETA, BSCI, GRS (Tái chế)

 

CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN:

6. CÔNG TY CP MAY GIA LAI

 • Walmart (Carmel)

 • Forever New (Indochine)

 • Acesna (Maurices) (Indochine)

 • Primark (Carmel)

 • Arcadia (Carmel)

 • Tham gia: George, SMETA, WRAP, BSCI

7. CÔNG TY CP MAY PHÙ CÁT

 • Tham gia: WRAP, SA 8000 (TNXH)

8. CÔNG TY CP MAY AN NHƠN

 • Target (AUS) (FOB Div)

 • APG (FOB Div)

 • Grosso Moda (Other Buyers) (Grosso Moda)

 • Arcadia (FOB Div)

 • We Fashion (FOB Div)

 • Debenhams (FOB Div)

 • Tham gia: SA 8000, WRAP, SA 8000 (TNXH)

9. CÔNG TY CP MAY BÌNH ĐỊNH

 • PVH (KT Group)

 • Walmart (KT Group)

 • Costco (Aurora)

 • Champion (Aurora)

 • Tham gia: Elevate audit, TNXH (3/2021). Đánh giá GMP (8/2021), WRAP, BSCI

10. CÔNG TY CP MAY TAM QUAN

 • Kohl's (Justin Allen)

 • PVH (KT Group)

 • Walmart (KT Group)

 • JC Penney (FOB Div …)

 • Levis (KT Group)

 • Target (US) (Justin Alen)

 • Target (AUS) (FOB Div)

 • APG (FOB Div)

 • Grosso Moda (Other Buyers) (Grosso Moda)

 • Acesna (Maurices) (Indochine)

 • Primark (FOB Div)

 • Next (Motives)

 • Mango (Phòng KDTT (trực tiếp))

 • River Island (FOB Div)

 • Matalan (FOB Div)

 • Debenhams (FOB Div)

 • Tham gia: ITS audit, Elevate audit, TNXH (4/2021) FA (12/2020), FSA (1/2022), WRAP, Amber, SMETA, ISO 9001 (Chất lượng), ISO 14001 (Môi trường)

11. CÔNG TY CP MAY SÔNG TIỀN

 • Kohl's (Peerless)

 • PVH (Itochu)

 • APG (FOB Div)

 • C&A (BAF)

 • Tham gia: Better Work, BSCI, SA 8000 (TNXH), ISO 9001 (Chất lượng)

12. CÔNG TY CP MAY AN GIANG

 • Walmart (Carmel)

 • Primark (Carmel)

 • Arcadia (Carmel)

 • Tham gia: George, SMETA, BSCI

13. CÔNG TY CP MAY ĐÀ LẠT

 • Next (Motives)

14. CÔNG TY CP MAY BÌNH THUẬN NHÀ BÈ - TUY PHONG

 • Puma (Toray)

 • Marmut (Toray)

 • Columbia (Toray)

 • Kohl's (Wintop)

 • Walmart (FRC (LF)-Formosa)

 • Costco (Comtextile)

 • Addidas (Comtextile)

 • Tham gia: ITS audit, TNXH (4/2021). Đánh giá GMP (1/2021), WRAP

15. CÔNG TY CP MAY  NHÀ BÈ - HẬU GIANG

 • Walmart (Alison Hays)

 • QVC, Primary (Newtimes)

 • C&A (JAF)

 • Primark (FOB Div)

 • Mango (Phòng KDTT (trực tiếp))

 • Tham gia: George, SMETA, WRAP, GRS (Tái chế)

16. CÔNG TY CP MAY  NHÀ BÈ - ĐỨC LINH

 • PVH (Motives)

 • Macy's (Motives)

 • VF (Itochu)

 • QVC, Primary (Newtimes)

 • Target (AUS) (FOB Div)

 • H&M (FOB Div)

 • Tham gia: Elevate audit, WRAP, BSCI