Thông báo

Đang hiển thị từ tin thứ 1 đến tin thứ 5 trong tổng số 100 tin.

Thông Báo Đại Hội Cổ Đông Bất Thường 2010

Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2010

Ngày đăng: 28/10/2010

Thông báo chuyển đổi tên công ty

Thông báo chính thức về việc Công ty CP May Nhà Bè đổi tên thành Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần

Ngày đăng: 20/10/2010

Thông báo trả cổ tức năm 2009

Thông báo trả cổ tức năm 2009

Ngày đăng: 26/04/2010

Báo Cáo Tài Chính & Hồ Sơ ĐHCĐ Năm 2009

Báo Cáo Tài Chính & Hồ Sơ ĐHCĐ Năm 2009

Ngày đăng: 17/04/2010

Thông Báo Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông Năm 2009

Chốt danh sách cổ đông chia cổ tức và tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Ngày đăng: 14/04/2010